Regulamin

 

§1 WSTĘP

 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem przed rejestracją. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje w całym Serwisie.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie http://www.wateractiv.pl/pl/regulamin

§2 DEFINICJE

 1. Serwis– portal internetowy dostępny pod adresem: http://www.wateractiv.pl
 2. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Serwisie.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyrejestrowania się z Serwisu.
 3. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach statystycznych i marketingowych (w szczególności w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Serwisu w ramach usług świadczonych przez Serwis).
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści i zdjęć. Z chwilą publikacji Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystywanie na potrzeby promocji i reklamy Serwisu. Publikacje reklamowe Serwisu   mogą   ukazywać   się   we   wszystkich   dostępnych  mediach,  w  tym:    prasie,  telewizji,  na  billboardach  oraz w internecie.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis materiałów opisanych w pkt. 4 bezterminowo, również w sytuacji usunięcia własnego konta i wyrejestrowania się z Serwisu.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści ogłoszeń oraz załączane do nich zdjęcia. W szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw osób trzecich.

§4 PUBLIKOWANIE OGŁOSZEŃ

§4.1 ZASADY OGÓLNE

 1. Publikować ogłoszenia mogą wszyscy zarejestrowaniu Użytkownicy. Dostęp do treści opublikowanych w Serwisie ogłoszeń mają wszyscy użytkownicy internetu.
 2. Zabrania się publikowania ogłoszeń nie związanych treścią i przedmiotem oferty z tematyką sportów wodnych.
 3. Zabrania się publikowania ogłoszeń, które w jakiejkolwiek formie reklamują inne serwisy ogłoszeniowe.
 4. Użytkownik zarejestrowany jako firma może opatrzyć wszystkie swoje ogłoszenia graficznym logo. Logo będzie publikowanie automatycznie pod miniaturą zdjęcia przy każdym ogłoszeniu Użytkownika. Logo nie powinno przekroczyć rozmiarów 120 x 40 pikseli. W przypadku załadowania większego formatu logo zostanie automatycznie przycięte do wymaganego wymiaru. Jeśli Użytkownik nie przypisze do konta żadnego logo, jego ogłoszenia będa publikowane z domyślnym logo "ogłoszenie prywatne".
 5. Zabrania się stosowania logo w formie zdjęcia. Pod pojęciem logo rozumie się symbol graficzny, z którym identyfikuje się firma. 
 6. Publikacja dowolnego ogłoszenia może w każdym momencie zostać wstrzymana przez Użytkownika. Użytkownik w każdym momencie emisji ma także możliwość edycji treści ogłoszenia.
 7. Cenę oferowanego produktu można podać w PLN, jak również w jednej z trzech walut obcych - EUR, USD i GBP. W przypadku wyrażenia ceny w walucie obcej ogloszenie zostaje opublikowane z ceną wyrażoną w dwóch walutach: obcej - bazowej, oraz dodatkowo wyświetlona zostaje wartość przedmiotu wyrażona w PLN, przeliczona automatycznie według średniego kursu NBP i zaokraglona do pełnych złotych. Kurs waluty obcej i wartość przedmiotu oferty wyrażona w PLN są w takim przypadku codziennie aktualizowane. 
 8. Przy każdym ogłoszeniu Serwis automatycznie publikuje dane kontaktowe Użytkownika. W przypadku Użytkowników będących osobą prywatną jest to imię, numer telefonu (jeśli podano), kod pocztowy, nazwa miejscowości oraz adres email. W przypadku Użytkowników będących firmą jest to pełny adres oraz telefon, faks i adres email. 
 9. Ogłoszenie o tej samej treści można opublikować maksymalnie w dwóch różnych kategoriach jednocześnie.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania ogłoszeń w odpowiednio przewidzianych dla danego rodzaju ofert kategoriach. W szczególności Serwis przyjmuje następujące definicje:

jacht – każda jednostka pływająca z kabiną umożliwiającą nocleg, wyposażoną w kambuz i toaletę, niezależnie od rozmiarów kadłuba i kabiny

łódź – wszystkie pozostałe jednostki pływające, w tym odkryte, niezależnie od rozmiarów, z wyłączeniem jednostek hybrydowych typu RIB, kajaków, pontonów i skuterów

§4.2 ZASADY SZCZEGÓŁOWE - OGŁOSZENIA ZWYKŁE

 1. Możliwość publikowania ogłoszeń dostępna jest automatycznie dla każdego zarejestrowanego Użytkownika.
 2. Ogłoszenia zwykłe mogą być publikowane we wszystkich trzech zakladkach: giełda sprzętu, giełda czarterów oraz giełda rejsów i usług. 
 3. W trakcie emisji danego ogłoszenia zabrania się Użytkownikowi wystawiania kolejnych kopii tego samego ogłoszenia w tej samej kategorii.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć emisję swojego ogłoszenia.
 5. Maksymalny (domyślnie ustawiony) czas emisji ogłoszeń na giełdzie sprzętu oraz na giełdzie czarterów wynosi 30 dni. Maksymalny (domyślnie ustawiony) czas emisji ogłoszeń zwykłych na giełdzie rejsów i usług wynosi 180 dni.
 6. Czas emisji ogłoszeń może być dowolnie skrócony. W tym celu na etapie wystawiania oferty Użytkownik musi edytować datę zakończenia emisji.
 7. Każde ogłoszenie sprzedaży Użytkownik może dodatkowo opatrzyć znacznikami informującymi o stanie przedmiotu oferty (Stan: nowy, Gwarancja) oraz o potencjalnej możliwości dostarczenia oferowanej jednostki w miejsce wskazane przez kupującego (Transport do nabywcy). Ponadto każdemu ogłoszeniu niezależnie od rodzaju oferty może zostać automatycznie nadany przez Serwis znacznik informujący o dużej ilości załączonych zdjęć (Bogata galeria). Znacznik ten nadawany jest automatycznie w sytuacji, gdy do oferty załączone jest co najmniej 8 zdjęć. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej edycji tego znacznika.
 8. Zabrania się publikowania wraz z ogłoszeniem zdjęć pochodzących z innych serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych, czyli takich, które oznakowane są w jakikolwiek sposób logo innego serwisu.
 9. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia linków przekierowujących do innych serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych.

§4.3 ZASADY SZCZEGÓŁOWE - OGŁOSZENIA TYPU LINK

 1. Ogloszenia typu link są domyślnie wyłączone. W celu odblokowania możliwości publikowania ofert-linków należy skontaktować się z Administratorem. Administrator ma prawo odmówić odblokowana tej możliwości bez podawania przyczyny.
 2. Oferty-linki mogą zostać odblokowane tylko dla Użytkownika zarejestrowanego jako firma. 
 3. Ogłoszenia można publikować jedynie w zakładkach giełda sprzętu oraz giełda czarterów.
 4. Ogłoszenia mogą być wystawiane wyłącznie w oparciu o adres www, pod którym znajduje się szczegółowa oferta konkretnej łodzi lub innego towaru stanowiącego przedmiot oferty. Bezwzględnie zabronione jest generowanie ofert linków przekierowujących do stron o charakterze ogólnym albo przedstawiających ofertę zbiorczą.
 5. Bezwzględnie zabronione jest wystawianie ogłoszeń typu link przekierowujących do oferty szczegółowej w innym serwisie ogłoszeniowym lub aukcyjnym.
 6. Zabrania się dodawania ofert linków przekierowujących do poszczególnych produktów w sklepach internetowych.
 7. Nieprzestrzeganie punktów 4, 5 i 6  skutkuje odebraniem Użytkownikowi możliwości generowania ofert typu link. 
 8. Możliwość generowania ogłoszeń typu link jest adresowana do producentów oraz dealerów sprzętu posiadających własną stronę www z ofertą handlową, która nie jest sklepem internetowym umożliwiającym dokonanie transakcji online. 
 9. Czas emisji ogłoszeń jest określany przez Użytkownika i może być dowolnie skrócony i wydłużony. Nie ma możliwości wystawienia ogloszenia typu link bezterminowo.
 10. W przypadku ogłoszeń typu link wymagane jest obowiązkowe wskazanie jednego zdjęcia, stanowiącego miniaturę oferty. Zdjęcie takie można wgrać ręcznie lub wybrać z automatycznych propozycji przedstawionych przez Serwis na etapie dodawania ogłoszenia.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez niego treści.
 2. Użytkownik który zamieszcza treści zabronione może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej oraz cywilnej względem Serwisu oraz innych osób.
 3. Serwis  nie  ponosi   odpowiedzialności  za   skutki   wykorzystania   przez  Użytkownika  bądź  inną  osobę  materiałów lub informacji, które ta uzyskała za pośrednictwem Serwisu. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik lub inna opisana wyżej osoba.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w działaniu Serwisu wywołane problemami technicznymi bądź niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 5. Serwis nie udziela gwarancji, że wszelkie aplikacje oraz mechanizmy Serwisu będą działały w sposób prawidłowy.
 6. Serwis nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii czy przerw w funkcjonowaniu aplikacji.
 7. Serwis nie bierze odpowiedzialności za łamanie przez Użytkownika praw autorskich osób trzecich. W sytuacji zaistnienia takiego przypadku pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§6 PRAWA ADMINISTRATORA

 1. Administrator ma prawo do skracania oraz redagowania treści ogłoszeń, a także usuwania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych bądź sprzecznych z dobrymi obyczajami. W opisanej sytuacji zamiast edycji treści możliwe jest też zablokowanie takiej oferty.
 2. Administrator ma prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, o ile uzna że jest ona przyporządkowana błędnie.
 3. Administrator ma prawo do zablokowania konta Użytkownika w przypadku gdy ten w sposób notoryczny łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest również usunięcie konta. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia Użytkownik zostanie poinformowany o usunięciu jego konta poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany w procesie rejestracji adres e-mail.

§7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie, w tym treści ogłoszeń, zdjęć, a także rozwiązań graficznych i logotypu podlegają ochronie prawnej, na mocy Ustawy z dnia 04.02.1994r o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez podawania uzasadnienia.
 2. Jeśli zostaną dokonane zmiany w Regulaminie Użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez opublikowanie jego tekstu na stronie Serwisu.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 

 


Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce 14.11.2012